Potrzebujesz wyceny nieruchomości? ZADZWOŃ!

Tel.  721 300 882

Oferta

Wycena nieruchomości na terenie województwa podlaskiego, głównie powiat Bielsk Podlaski ale również: hajnowski, siemiatycki, białostocki i inne.

Rodzaje wycenianych nieruchomości:
• Nieruchomości mieszkalne – domy oraz lokale
• Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
• Nieruchomości gruntowe – zabudowane oraz niezabudowane (m. in. rolne, leśne)
• Nieruchomości w trakcie budowy

Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi dotyczącymi szacowania wartości nieruchomości.

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego lub innego opracowania ustalany jest za każdym razem indywidualnie z klientem w zależności od rodzaju nieruchomości, czasu na wykonanie oraz niezbędnych nakładów.

Aby sporządzić wycenę nieruchomości rzeczoznawca musi zgromadzić odpowiednie dokumenty dotyczące zarówno nieruchomości wycenianej jak i nieruchomości podobnych. Im więcej informacji dotyczących nieruchomości wycenianej przekaże zleceniodawca, tym operat szacunkowy zostanie wykonany szybciej, a jego cena będzie odpowiednio niższa.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia wyceny:

Nieruchomości mieszkalne w budynku wielolokalowym:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Lokal mieszkalny

• numer księgi wieczystej ( w przypadku, gdy lokal ma założoną księgę wieczystą)
• numer księgi wieczystej dla gruntu, na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem
• zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu
• podstawa nabycia prawa do lokalu (przydział lokalu)
• Kopia Inwentaryzacji Budowlanej budynku w którym znajduje się lokal
• Rzut piętra na którym znajduje się lokal

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Grunty rolne

Grunty leśne

Działki budowlane

• numer księgi wieczystej
• akt notarialny nabycia,
• wypis z ewidencji gruntów
• mapa zasadnicza, ewidencyjna lub podziałowa
• mapa glebowo-rolna • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości (wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego • decyzje administracyjne: pozwolenie na budowę, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem mieszkalnym

Dom

Siedlisko

• numer księgi wieczystej
• akt notarialny nabycia,
• wypis z rejestru gruntów, kartoteki budynków
• mapa zasadnicza
• dokumenty techniczne zawierające charakterystykę zabudowy
• aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
• decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub pozwolenie na budowę (jeśli zostały wydane)
• projekt budowlany • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku np. projekt budynku lub jego inwentaryzacja

Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi w trakcie budowy

• numer księgi wieczystej
• podstawa nabycia – akt notarialny
• wypis z rejestru gruntów
• mapa zasadnicza
• zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie
• przedwstępna umowa kupna-sprzedaży – w przypadku zakupu
• dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku np. projekt budynku lub jego inwentaryzacja
• pozwolenie na budowę
• projekt budynku
• dziennik budowy
• kosztorys prac budowlanych/remontowych